Assessorament i reconeixement acadèmic

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny per la seva correspondència amb l’experiència laboral. (Servei AiR)

 

L’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps ofereix un nou servei per proporcionar suport per detectar les competències adquirides a través de l’activitat professional o en activitats socials, acreditar-les i proporcionar un itinerari formatiu per obtenir la titulació acadèmica corresponent als interessos, motivacions, capacitats i aptituds dels aspirants.

L’objectiu és fer visible el coneixement dels aspirants i els proporcioni un itinerari acadèmic de futur.

És un servei dirigit a persones majors d’edat que disposen de competències professionals i volen obtenir un reconeixement en el món acadèmic, la qual cosa els proporciona, a més, la possibilitat de seguir formant-se a través d’un itinerari formatiu d’acord amb els seus interessos i possibilitats.

Famílies professionals de les quals s’ofereix el servei i els corresponents cicles i nombre de places ofertades aquest curs

Comunicació Gràfica I Audiovisual

 • Cicle de Grau Mitjà d’Assitència al Producte Gràfic Imprés – 1 plaça
 • Cicle de Grau Superior de Gràfica Publicitària – 1 plaça

Arts aplicades a la Indumentària

 • Cicle de Grau Mitjà d’Artesania de Complements de Cuir – 1 plaça

Destinataris

Majors de 18 anys amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessats en millorar la seva qualificació o titulació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Inscripció

Entre el dia 5 i 16 de febrer de 2018 a secretaria de l’escola La Gaspar portant la següent documentació:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Sol·licitud servei Assessorament
  • Sol·licitud servei Reconeixement
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació

Criteris i procediment d’admissió

L’ordre d’admissió es fa d’acord amb l’edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses. Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i de les places de reserva es penjarà al taulell d’informació de cada centre.

La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

Calendari

Convocatòria d’assessorament de maig 2018

 • Inscripció: del 7 al 18 de maig de 2018
 • Publicació llistat d’admesos al servei: 7 dies hàbils un cop finalitza al inscripció (29 de maig de 2018)
 • Sessió informativa: 1 de juny de 2018
 • Presentació de documentació i resguard de pagament: 4 juny de 2018

Convocatòria de reconeixement de maig 2018

 • Inscripció: del 7 al 18 de maig de 2018
 • Assignació de places i publicació de llista provisional: 21 de maig de 2018
 • Període de reclamacions: del 22 al 23 de maig de 2018
 • Publicació d’admesos: 25 de maig de 2018
 • Pagament: 28 de maig de 2018

La carta de compromís de qualitat del servei d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges (descarrega)

Enquestes de satisfacció

Un cop finalitzat el procediment d’assessorament o reconeixement, totes les persones usuaries podeu emplenar l’enquesta de satisfacció i lliurar-la a la secretaria del centre.

A la secretaria us lliuraran l’enquesta corresponent.

Preu públic del servei per al curs 2017-2018

El preu públic municipal establert pel servei d’assessorament és de 35,20 €

Preu públic municipal per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els cicles formatius de grau mitjà o superior:

 • Per cada mòdul en les titulacions LOGSE: 35,20 €
 • Per cada unitat formativa en les titulacions LOE: 17,70 €

Normativa

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

 

 

Anuncis